Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından birisidir. Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılında alınan bir kararla her yıl 25 kasımın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslar arası Mücadele Günü” olarak benimsenilmesine karar verilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadını, hem de toplumu sarsan sosyo-ekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadına Yönelik Şiddet ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde yer alan  tedbirler göz önünde bulundurularak, ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımları ile  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı 2012-2015” hazırlanmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla  tüm yurttaki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri aracılığı ile çalışmalar sürdürülmektedir.  Ancak kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanılan sorunlar bölgeler ve iller arasında farklılıklar göstermektedir. Bu noktadan hareketle Bakanlığımızın söz konusu eylem planı ışığında; İlimizdeki kadına yönelik şiddet olgusundaki mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılması gereken faaliyetler sorumlu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan toplantılarda ele alınmış ve değerlendirilmiştir. İlimizde yapılabilecek çalışmalara ilişkin bir yol haritası oluşturularak “Müdürlüğümüzce “Bartın ili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı “2014-2016” hazırlanmıştır. Eylem Planında, İlimizde şiddet mağduru ve risk altında olan kadın ve çocuklarına yönelik beş temel alandaki hedefler üzerinde yapılabilecek iş ve işlemlerle birlikte ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluğu belirtilmektedir. Söz konusu hedefler;

1.Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yasal düzenlemeye katkıda bulunmak,
2.Toplumsal farkındalık ve zihniyet dönüşümü sağlamak,

3.Şiddete maruz kalan ve risk altındaki kadınlara ulaşılabilir koruyucu hizmetler sunmak ve bu kişileri sosyo-ekonomik olarak güçlendirmek,
4.Şiddete maruz kalabilecek kadınlara verilebilecek sağlık hizmetlerinin belirlenerek uygulanmasını sağlamak.
5.Kamu kurum ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirmektir.
            Yukarıda belirtilen eylem planında yer alan hedeflere yönelik faaliyetler İlimizdeki paydaş kuruluşlarla işbirliği içerisinde sürdürülmektedir.
             Bu duygu ve düşüncelerle; 25 kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere ışık tutmasını temenni ederim.